شیطونشیطون
@radvin-

تو فقط نگاه کن . من دور از چشم همه

تو فقط نگاه کن ...
من دور از چشم همه
به قربان تمام دردهایت میروم
با لبهایم...
با چشمهایم ...
با حرف حرف احوال پرسی هایم ...
همین که چشمانت را داشته باشم کافیست ♡

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید