.
آروم و عادیآروم و عادی
.

هر مشکلی فرصتی است که جامه مجهول

هر مشکلی فرصتی است

که جامه مجهول و مبدل به تن کرده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید