شیطونشیطون
@radvin-

تجربه‌ ام را باور کن عشق باید خودش بیاید

تجربه‌ ام را باور کن
عشق باید خودش بیاید
ناگهان و بی‌صدا
آمدنش دست ما نیست
هیچکس آدرس عشق را ندارد

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید