PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

گذشته هایت را ببخش زیرا آنها مانند کفشهای کودکی

گذشته هایت را ببخش زیرا آنها مانند کفشهای کودکی

گذشته هایت را ببخش
زیرا آنها مانند کفشهای کودکی ات نه تنها برایت کوچک هستند
بلکه تو را از برداشتن گامهای بزرگ باز می دارند

🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید