شیطونشیطون
@radvin-

" تنهایی " واژه ی تلخی ست در نبودنت

" تنهایی "
واژه ی تلخی ست در نبودنت...
و تلختر در بودنت....

(:

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید