.
آروم و عادیآروم و عادی
.

وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض میکند، شما

وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض میکند، شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر بدهید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید