شیطونشیطون
@radvin-

لبخند تو. شبیه حس امنیت تابش اولین پرتو خورشید

لبخند تو....
شبیه حس امنیت تابش اولین پرتو خورشید...
بعد از یک شب بارانی پر کابوس است...
شبزده ای طوفانیم..
لطفا کمی بیشتر بخند...
لطفا کمی بیشتر بتاب!

(:

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید