شیطونشیطون
@radvin-

اینجا حریم ِ من است حریم ِ قلب کوچکم.قفس ِتنهایی

اینجا حریم ِ من است
حریم ِ قلب کوچکم..قفس ِتنهایی ِ من
و حرف های نگفته ام
کسی دلش برایم نسوزد..من این قفس را دوست دارم
و تنهایی م را..
تنهایی ؛ تنها اتفاق ِ هر روز ِ من است..

(:

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید