.
آروم و عادیآروم و عادی
.

زندگی آنگونه نیست که ما فکر میکنیم ما همانگونه

زندگی آنگونه نیست که ما فکر میکنیم
ما همانگونه که فکر می کنیم زندگی می کنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید