رهــــ Rムみムـــــا
لوسلوس
رهــــ Rムみムـــــا

برای رسیدن به تو راه نمی‌روم پرواز

برای رسیدن به تو راه نمی‌روم

پرواز می‌کنم

نمی‌نویسم

کلمه اختراع می‌کنم

دعا نمی‌کنم

باخدا همدست می‌شوم

چیزهای باعظمت را

باید با عظمت خواست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید