شیطونشیطون
@radvin-

کاش برگردی این بار می خواهم سرم را به

کاش برگردی
این بار می خواهم
سرم را به روی آن یکی
شانه ات بگذارم
شنیده ام
از این ستون به آن ستون
فرج است

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید