رادویـــ ــن
شیطونشیطون
رادویـــ ــن

کاش برگردی این بار می خواهم سرم را به

کاش برگردی
این بار می خواهم
سرم را به روی آن یکی
شانه ات بگذارم
شنیده ام
از این ستون به آن ستون
فرج است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید