شیطونشیطون
@radvin-

فوبیایِ نبودنِ تو را دارم .! میترسم. (: آخ

فوبیایِ نبودنِ تو را دارم ...!
میترسم.. (:
آخ اگر بروی...
اگر نباشی..
اگر من را نخواهی..
اگر...

من بدونِ تو چه میشوم...(:

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید