شیطونشیطون
@radvin-

نبودنت فنجانی خالیست. فرقی نمی کند در آن چه بریزمو

نبودنت فنجانی خالیست...
فرقی نمی کند در آن چه بریزمو..
چای..
قهوه...
یا اشک ...

(:

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید