شیطونشیطون
@radvin-

نکند رهگذری در دلِ تو رخنه کند! یا چه دانم

نکند رهگذری در دلِ تو رخنه کند!
یا چه دانم مثلاً وردِ زبانت بشود...

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید