شیطونشیطون
@radvin-

درست مثلِ بیماریِ نادری که بینِ هزاران نفر تنها

- درست مثلِ بیماریِ نادری که
بینِ هزاران نفر تنها یک نفر به آن مبتلا میشود،
پیدا کردن کسی مثلِ من
که تو را فراتر از مرزِ دیوانگی دوست بدارد،
دیگر برایت تکرار نخواهد شد..
من فقط یک بار در زندگیِ تو اتفاق افتادم
فقط یک‌بار..

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید