شیطونشیطون
@radvin-

نترس به زبان بیاور بنویس كه دلت برایم تنگ

نترس
به زبان بیاور
بنویس كه دلت برایم تنگ شده
این همه سال
این همه ماه
این همه روز
من نوشتم و بى پاسخ ماند
قول میدهم،همین كه به زبان بیاورى
قبلِ از تمام شدنِ جمله ات،
پایینِ پنجره ى اتاقت ایستاده ام
باور كن تنهایىِ پنجشنبه ها،
عجیب سخت میگذرد!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید