آروم و عادیآروم و عادی
@Parastesh-2

هر چه بجز خيال او قصد حريم

هر چه بجز خيال او

قصد حريم دل كند

در نگشايمش به رو

از در دل برانم اش

مشاهده همه ی 1 نظر