✿°❀•الـ ـهـ ـام•❀°✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿°❀•الـ ـهـ ـام•❀°✿

ڪاشڪے هیچوقـت دلتنـگ نشیـסּ ڪه بعـدش تبدیـل به بهـونه گیـر تریـסּ

ڪاشڪے هیچوقـت دلتنـگ نشیـסּ ڪه بعـدش تبدیـل به بهـونه گیـر تریـסּ آدم دنـیا بشیـסּ! 🌻

◆ ° ◈ ❀▶❁▎💙😊💙▎ ❁◀❀◆° ◈

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید