الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

از اُرُد بـزرگ پرسـیدنـد: «چگونہ بفهمـیم عشـقماטּ واقعے‌سـت یـا نہ؟»

از اُرُد بـزرگ پرسـیدنـد: «چگونہ بفهمـیم عشـقماטּ واقعے‌سـت یـا نہ؟»

گفـت: «بہ سادگے! ببیـنید حالِـتاטּ را بهـتر مے‌ڪند یا نہ؟»☘✨🙂

◆ ° ◈ ❀▶❁▎💙😊💙▎ ❁◀❀◆° ◈

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید