.
آروم و عادیآروم و عادی
.

یکی بود ، یکی نبود من موندم و

یکی بود ، یکی نبود

من موندم و اون نموند

من دیدم و اون ندید

من خواستم و اون نخواست

من التماس کردم و اون نشنید

من هستم و اون رفته !

من خستم و اون ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید