شهرام
خوشتیپخوشتیپ
شهرام
پست شماره 319586054 از شهرام

{-57-}

مشاهده همه ی 24 نظر
شهرام
اصفهان
4759 پست
khirabadi45
khirabadi45
شهرام :
 نوشته اصلی توسط
خخخ بیشتر مواقع تو سطل اشغالی روشم ی عالمه اشغال مامان نفهمه ولی تعریف از خود نباشه بیشتر اوقات عالی میشد
کاملا مشخصه از پستات و شکل و شمایل و طعمشون

نترس فهمیدنشو فهمیده {-33-}

خوش بحالش پس


44 پست
hasratRahayi
hasratRahayi
:
 نوشته اصلی توسط شهرام
 نوشته اصلی توسط
خخخ بیشتر مواقع تو سطل اشغالی روشم ی عالمه اشغال مامان نفهمه ولی تعریف از خود نباشه بیشتر اوقات عالی میشد
کاملا مشخصه از پستات و شکل و شمایل و طعمشون

نترس فهمیدنشو فهمیده {-33-}

خوش بحالش پس
ولی به روم نیاورد هیچوقت قربونش برم 😁واسه همینه همیشه اعتماد بنفس دارم خخخ


44 پست
hasratRahayi
hasratRahayi
:
 نوشته اصلی توسط شهرام
 نوشته اصلی توسط
خخخ بیشتر مواقع تو سطل اشغالی روشم ی عالمه اشغال مامان نفهمه ولی تعریف از خود نباشه بیشتر اوقات عالی میشد
کاملا مشخصه از پستات و شکل و شمایل و طعمشون

نترس فهمیدنشو فهمیده {-33-}

خوش بحالش پس
خوشبحال کی؟
شهرام
اصفهان
4759 پست
khirabadi45
khirabadi45
شهرام :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط شهرام
 نوشته اصلی توسط
خخخ بیشتر مواقع تو سطل اشغالی روشم ی عالمه اشغال مامان نفهمه ولی تعریف از خود نباشه بیشتر اوقات عالی میشد
کاملا مشخصه از پستات و شکل و شمایل و طعمشون

نترس فهمیدنشو فهمیده {-33-}

خوش بحالش پس
ولی به روم نیاورد هیچوقت قربونش برم 😁واسه همینه همیشه اعتماد بنفس دارم خخخ
مامانن دیگه{-57-}

اره دیگه اگه نیشگون گرفته بود یا دمپایی{-52-}

پیشرفت نمیکردی که
شهرام
اصفهان
4759 پست
khirabadi45
khirabadi45
شهرام :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط شهرام
 نوشته اصلی توسط
خخخ بیشتر مواقع تو سطل اشغالی روشم ی عالمه اشغال مامان نفهمه ولی تعریف از خود نباشه بیشتر اوقات عالی میشد
کاملا مشخصه از پستات و شکل و شمایل و طعمشون

نترس فهمیدنشو فهمیده {-33-}

خوش بحالش پس
خوشبحال کی؟
همسر گرام