نرگه ای
شیطونشیطون
نرگه ای

خلاصه ای از مرام و معرفت زرمندگان دوران دفاع مقدس .این

خلاصه ای از مرام و معرفت زرمندگان دوران دفاع مقدس .این

خلاصه ای از مرام و معرفت زرمندگان دوران دفاع مقدس ...این شهید بزرگوار که برادر شهید هم بود در منطقه بسیار مهربان دلسوز بود اکثرا موقع نهار یا شام دنبالم میامد منو با خودش میبرد سنگر خودشون می گفت دورهمی باشیم غذا می چسبه همین لحظه ها خودش یک خاطرات هست بعدا ها افسوس چنین روز ها را همه کسانیکه سالم برگردن می خورند یه شخصیت ارامی داشت به تمام بچه ها احترام می گذشت میگفت معلوم نیست فردا کدام یک زنده بماند همه این بچه ها خانواده دارند ببین چقدر انسانهای با غیرتی هستن برای حفظ کشورشون دین شون از دنیا دست کشیدن اگر کسی به کشور خیانت کند یعنی به این بچه ها خیانت کردن به خون اینها ...سنخنان شهید بزرگوار بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید