الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

بیا جانمـ. بیا و دِل به مِهـر کسی بده که

بیا جانمـ...
بیا و دِل به مِهـر کسی بده که وقتی از تو دور است
هر روز صبح عَکس هایت را مرور کند
و دلـش برایت از دور ضَعفـ رود....

بیا مِـهر کسی را به جـان بخر
که وقتی حواستـ به نگاهش نیست،
چشمانـش را ببـندد و در دِل آرام دعایتـ کند...

بیا عاشـق کسی باش
که هر روز عـصر باز هم عـکس هایت را مـرور کند،
آنقدر که اینبار طاقـتش طـاق شود
تلـفن را بر دارد و با شـوق به صـدایِ بـوقِ ممـتدی
گوش دهد که انتظـار صدایتـ را می کشد...

بیا دلـداده ی کسی شو
که وقتی به او فکر می کنی دلت برایـش هُری بریزد،
که وقتی بی هـوا تلـاقی نگاهش با نگاهتـ
یکی می شود، انگار به یک باره کسی
نفـس کـشیدن را برایـتان ممـنوع می کند...
.
دوسـت داشتن هایی هست که به یکباره اتفـاق
می افتد ،می آید و در دلتـ جا باز می کند...
بیا و باور کن که هنـوز
دوستـ داشتن هایی هست :
گمـ است اما
نابـ..
آرامـ است اما
خالـص..
و بوی نابـ خـدا می دهد ...
بیا و باور کن جانمـ ...‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید