مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

آدم وقتی دستش به جایی بند نیست سراغ آرزوهایش

آدم وقتی دستش به جایی بند نیست سراغ آرزوهایش

آدم وقتی
دستش به جایی بند نیست
سراغ آرزوهایش می رود...
اگر آرزوهایش محال شد
روی می آورد به خاطراتش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید