واسه دلـROshaNaـخودم
قاطیقاطی
واسه دلـROshaNaـخودم

تا حالا از چند میلیمتری به چشماش زل زدی , تا

تا حالا از چند میلیمتری به چشماش زل زدی , تا ببینی زندگی از این فاصله چه ویویی داره ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید