الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

زبـانِ مادرے فقـط اللـه اڪبر گفـتناے مامـانا سـرِ نمـاز

زبـانِ مادرے فقـط
اللـه اڪبر گفـتناے مامـانا سـرِ نمـاز
ڪه خودمـون بايـد معنے شـونو حـدس بزنيمـ ...
😹😄..

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید