سمیرا
مهربونمهربون
سمیرا
پست شماره 319586122 از سمیرا

.

مشاهده همه ی 35 نظر
سمیرا

1506 پست
Samirajoon67
Samirajoon67
سمیرا :
 نوشته اصلی توسط آیس من
 نوشته اصلی توسط سمیرا
{-50-}
مواظب اون یکی دندونت باش نیوفته{-7-}
نمی افدع کع خعلی محکمه{-50-}
آیس من
گيلان
61 پست
Abozar6012
Abozar6012
آیس من :
 نوشته اصلی توسط سمیرا
 نوشته اصلی توسط آیس من
 نوشته اصلی توسط سمیرا
{-50-}
مواظب اون یکی دندونت باش نیوفته{-7-}
نمی افدع کع خعلی محکمه{-50-}
معلومه
میترسه آدم مثل لولو شدی
سمیرا

1506 پست
Samirajoon67
Samirajoon67
سمیرا :
 نوشته اصلی توسط آیس من
 نوشته اصلی توسط سمیرا
 نوشته اصلی توسط آیس من
مواظب اون یکی دندونت باش نیوفته{-7-}
نمی افدع کع خعلی محکمه{-50-}
معلومه
میترسه آدم مثل لولو شدی
خعلیم دلربام{-125-}