جلال
قبراققبراق
جلال

دلت که تنگ بشه حتی خدا هم نمیتونه درمونت

دلت که تنگ بشه
حتی خدا هم نمیتونه درمونت بشه

باید مرگ باشه تا تمومش کنه....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید