جلال
قبراققبراق
جلال

دوتا چیز نمیشه درست کرد حال خراب

دوتا چیز نمیشه درست کرد

حال خراب رو

و

ذات خراب رو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید