جلال
قبراققبراق
جلال

فکر میکنیم خیلی حالیمونه خیلی کارمون درسته !!

فکر میکنیم خیلی حالیمونه خیلی کارمون درسته !!

اما یه جاهایی میفهمی فکر میکردی ...

فقط فکر میکردی ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید