جلال
قبراققبراق
جلال

میکشنت اما از رو نمیری . میشکننت اما

میکشنت اما از رو نمیری ..

میشکننت اما باز از رو نمیری

میزننت اما باز روت زیاده

انگاری خدا فقط روی زیاد داده و بس 😐😑

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید