جلال
قبراققبراق
جلال

زیاد انلاین میشی اما حرف نمیزنی زیاد

زیاد انلاین میشی اما حرف نمیزنی

زیاد تو جمع ها میایی اما باز تنها هستی

کلا هستیم اما هیچوقت نیستیم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید