نرگه ای
شیطونشیطون
نرگه ای

سمت راست شهید جامکلو سمت چپ شهید احمد .نماز .سنگرداران بی

سمت راست شهید جامکلو سمت چپ شهید احمد .نماز .سنگرداران بی

سمت راست شهید جامکلو سمت چپ شهید احمد ...نماز ...سنگرداران بی سنگر ...
وقتی نصف شب بلند می شدیم از خواب میدیدم تعدادبچه ها کم شده ..نصف شب بدون اینکه کسی متوجه بشه بلند می شدن می رفتن هرکدام یک چاله کنده بود زیر نخل دوراز سنگر ها برای خوندن نماز شب ساعت های نماز شب می خوندن گریه می کردن نزدیک اذان صبح برمی گشتن ...واقعا از این شهداباید خواست روز قیامت شفایت مون کنند ..کسانی بودن از لحظه شهادتشون اگاه بودن این پاک بودنشونا نشان میده نزد خداوند عزیزبودنشونا نشان میده هرکسی هر حجاتی داره سراغ شهدا برند هر مشکلی داره از این کمک بگیرند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید