❤_❤
❤_❤

نازنیــــــن من!!! زنـــدگی آن تیسـت که تو می پنداریـــش

نازنیــــــن من!!! زنـــدگی آن تیسـت که تو می پنداریـــش

نازنیــــــن من!!!
زنـــدگی آن تیسـت که تو می پنداریـــش
زنــدگی آن لحظه ایستـــ ـــ ـــ ــ
که دل من ابری میشــــود!
وچشمان من
به شفق می نشینند
زنـــدگی آن لحظه ایستـــ ـــ ـــ ــ
کـــه تو
مرا نگــــاه میکنی
ومن معنـــــا می شوم
سکــــوت میکنـــــــــــــم
ولبریز از سکوت تومی شوم
زنـــدگی آن لحظه ایستـــ ـــ ـــ ــ
که تو
میخندی
من تهی از دلیل می شوم
و همه تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو می شوم..

مشاهده همه ی 4 نظر