خدای من همه‌ے اوناییڪه در انتظارند، نصیبشان ڪن هرچیزی

خدای من همه‌ے اوناییڪه در انتظارند، نصیبشان ڪن هرچیزی

خدای من
همه‌ے اوناییڪه در انتظارند،
نصیبشان ڪن هرچیزی را ڪه
انتظارش را میڪشند..
‌بخیر✨

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید