ﻣﻴﮕﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﻣــ۰ﻤﻪ ﺣﻮﺭﻳﺎ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ

ﻣﻴﮕﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﻣــ۰ﻤﻪ ﺣﻮﺭﻳﺎ

ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺛﻮﺍﺏ ﻫﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﻩ

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪﻳﻢ ﺭﻓﺖ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید