موردداشتیم یکی ازخواهران گشت ارشاد درجواب دختری که بهش گفت

موردداشتیم یکی ازخواهران گشت ارشاد درجواب دختری که بهش گفت....
مثل توسیبیل بزارم خوبه؟؟؟؟
فرمودند....
«هلو باپرزش قشنگه!!!»
الله اکبر به این اعتمادبه نفس😁

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید