سمیرا
مهربونمهربون
سمیرا

اوج خلاقیت دهه شصتی با عدد۱۴

اوج خلاقیت دهه شصتی با عدد۱۴

اوج خلاقیت دهه شصتی با عدد۱۴

مشاهده همه ی 21 نظر
MUHAMMAD
تهران - تهران
1097 پست
MUHAMMAD_999
MUHAMMAD_999
MUHAMMAD :
 نوشته اصلی توسط سمیرا
 نوشته اصلی توسط MUHAMMAD
 نوشته اصلی توسط سمیرا
{-15-}نمدونی ینی؟؟؟؟؟
نههههههه {-67-}
واااااا{-40-}ینی ایولااااااااااو
اوفتاااااااد{-103-}
آهان من خوندم ا بیل کلنگ هم اگه بود عالی میشد {-18-}
سمیرا

1494 پست
Samirajoon67
Samirajoon67
سمیرا : {-88-}
 نوشته اصلی توسط MUHAMMAD
 نوشته اصلی توسط سمیرا
 نوشته اصلی توسط MUHAMMAD
نههههههه {-67-}
واااااا{-40-}ینی ایولااااااااااو
اوفتاااااااد{-103-}
آهان من خوندم ا بیل کلنگ هم اگه بود عالی میشد {-18-}
ا بیل نوشته میشع ایولااااا خوندع میشع{-50-}
MUHAMMAD
تهران - تهران
1097 پست
MUHAMMAD_999
MUHAMMAD_999
MUHAMMAD :
 نوشته اصلی توسط سمیرا
{-88-}
 نوشته اصلی توسط MUHAMMAD
 نوشته اصلی توسط سمیرا
واااااا{-40-}ینی ایولااااااااااو
اوفتاااااااد{-103-}
آهان من خوندم ا بیل کلنگ هم اگه بود عالی میشد {-18-}
ا بیل نوشته میشع ایولااااا خوندع میشع{-50-}
درستع دستور زبان فارسی ام همینو میگه{-18-}
سمیرا

1494 پست
Samirajoon67
Samirajoon67
سمیرا : {-18-}کلن ادبیاتم بیسدع
MUHAMMAD
تهران - تهران
1097 پست
MUHAMMAD_999
MUHAMMAD_999
MUHAMMAD : زاااااااااررررررررت {-18-}