رهگذر سایه ها
آروم و عادیآروم و عادی
رهگذر سایه ها

خیلی زود ازاین کوچه رفتند بهتر می ماندند

خیلی زود ازاین
کوچه رفتند
بهتر
می ماندند
همین هم نبود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید