امیــלּ مـבیــرلبخندعشق
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبخندعشق

بندِ دلِ من به لبخندهای تو بند است

بندِ دلِ من به لبخندهای تو بند است

بندِ دلِ من

به لبخندهای تو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم! ...🌹

لبـخنـدعـشـق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید