Sara-Eti
شیطونشیطون
Sara-Eti

هر روز صبح که صدای گوشی بابام زنگ میخوره صدای پای

هر روز صبح که صدای گوشی بابام زنگ میخوره صدای پای

هر روز صبح که صدای گوشی بابام زنگ میخوره صدای پای مامانمو میشنوم که به در اتاقم نزدیک میشه
مثل کابوس میمونه برام {-133-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید