🌹🕊« تو » را در قلبِ 🕊🌹 🌹🕊

🌹🕊« تو » را در قلبِ
🕊🌹
🌹🕊 شعرم مےگذارم
🕊🌹
🌹🕊 بہ نامِ « عشق »
🕊🌹
🌹🕊 آن را مےنگارم
🕊🌹
🌹🕊تمامِ حرفِ من
🕊🌹
🌹🕊 در شعر این بود
🕊🌹
🌹🕊« تو» را تا بےنهایت
🕊🌹
🌹🕊« دوست دارم
🕊🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید