Setare◆آرامش جان
آروم و عادیآروم و عادی
Setare◆آرامش جان

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های

مواظب حرف های تان باشید، حرف ها گاهی از زباله های هسته ای هم خطرناک ترند …
بعضی های شان را در هیچ جای این کره ی خاکی نمی توان چال کرد !

******

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید