...
...

طریق درست عشق ورزیدن همین بود! بی هراس، بی حد

طریق درست عشق ورزیدن همین بود! بی هراس، بی حد

طریق درست عشق ورزیدن همین بود!
بی هراس، بی حد و مرز،
بی اندیشەی فردا و سپس بی پشیمانی...!


جولین_بارنز

_______________________________

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید