.
.

عشق مهم است اما مهارت در عشق ورزیدن مهم‌تر

عشق مهم است اما مهارت در عشق ورزیدن مهم‌تر

عشق مهم است
اما مهارت در عشق ورزیدن
مهم‌تر از خودِ عشق است.
از مهارت در عشق ورزیدن
،عشق متولد میشود⚘
اما اگر عشق در دام ناعاشق
یا نابلدِ عشق،به بند کشیده شود
،افسرده میشود.
نام دیگر عشق افسرده، نفرت است.
کسانی که در عشق ورزی نابلد هستند،
عشق را افسرده می‌کنند و
دل را پژمرده.
عشق، عاشقِ حاذق می‌طلبد
نه کاسبِ جاهل ...

"اریک فروم "

___________________________________

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید