.
.

شورچشمانت عجب دلشوره برپامی کند رازاین آشفته راهربار

شورچشمانت عجب دلشوره برپامی کند رازاین آشفته راهربار

شورچشمانت عجب
دلشوره برپامی کند
رازاین آشفته راهربار
افشامی کند
بی گمان برق نگاهت
باکمی برهم زدن
وقت دل دل گشتنم
مشت مراوامی کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید