❤ســـارا❤
❤ســـارا❤

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد آن را

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد آن را

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد
آن را که وفا نیست ز عالم کم باد
دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد
جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

ســـرای دوستی ها
نظرات برای این پست غیر فعال است