گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

نوستالژی به معنای رویکرد شدید عاطفی به گذشته و آرزوی اعاده

نوستالژی به معنای رویکرد شدید عاطفی به گذشته و آرزوی اعاده

نوستالژی به معنای رویکرد شدید عاطفی به گذشته و آرزوی اعاده آن است. این رویکرد هم یک پدیده روانی فردی است و هم یک پدیده روانی اجتماعی؛ و بنابراین در هر دو حوزه روانشناسی فردی و روانشناسی سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد. نوستالژی سیاسی و اجتماعی را در هر جامعه ای می توان یافت. در ایران معاصر نیز پدیده نوستالژی سیاسی هماره حضور داشته است. در تمامی دوران قاجار “نوستالژی صفوی” به شدت پایدار بود. نوستالژی “عهد خاقان مغفور” (فتحعلی شاه) را در دوران پنجاه ساله ناصری و پس از آن می توان ردیابی کرد. بعدها، به ویژه در دوران حکومت مظفرالدین شاه و هرج و مرج سال های مشروطه و پس از آن، “نوستالژی ناصری” به پدیده ای نیرومند بدل شد و تا دوران رضا شاه تداوم یافت… صادق هدایت در حاجی آقا (1324 ش.) از زبان حاجی ابوتراب نوستالژی رضاخانی زمان خود را منعکس ساخته است.
26. جمعیت فرانسه در سال 1846 (آستانه سقوط لویی فیلیپ) 35/4 میلیون نفر بود که 26/750 میلیون نفر آن، یعنی 75/6 درصد جمعیت، در روستاها می زیستند. در دوران لویی بناپارت فرایند شهرنشینی شتاب گرفت و نسبت روستاییان به 69/5 درصد رسید. در پایان سده نوزدهم روستاییان بیش از 60 درصد جمعیت فرانسه بودند. (J. H. Clapham, Tje Economic Development of France and Germany, 1815-1914, Cambridge: University Press, 1968, p. 159).
27. Marx and Engles, ibid, vol. 10, pp. 60-61.
28. ibid, pp. 58, 60, 66.
29. ibid, p. 80.
30. کارل مارکس، هیجدهم برومر لویی بناپارت، ترجمه محمد پورهرمزان، لایپزینگ: انتشارات حزب توده ایران، 1353، صص 65-66.
31. Napoleon le Petit.
32. Cobban. ibid, p. 169.
بنگرید به: ویکتور هوگو، بینوایان، ترجمه حسینقلی مستعان، تهران: امیرکبیر، چاپ دوازدهم، 1357، ج1، ص 60-72.
33. مارکس، همان مأخذ، ص 1.
34. Thomson, ibid, p. 266.
35. Cobban, ibid, p. 160.
36. ibid, p. 168.
37. ibid, p. 169.
38. Clapham, ibid, p. 134.
39. Cobban, ibid, p. 147.
40. ibid.
41. (vicomte de [Ferdinand] Lesseps (1805-1894
42. Davis, ibid, p. 152.
43. منسوب به ریچارد کوبدن انگلیسی. طرف فرانسوی این پیمان میشل شوالیه (Michel Che valier) بود.
44. Thomson, ibid, pp. 255-256.
45. ibid, p. 256.
46. برومر نام یکی از ماه های تقویمی است که در انقلاب کبیر فرانسه رواج یافت. این ماه از اواخر اکتبر آغاز می شد و تا اواخر نوامبر ادامه داشت. طبق این تقویم، در هیجدهم برومر سال هشتم انقلاب (9 نوامبر 1799) کودتای ناپلئون بناپارت علیه دولت دیرکتوار رخ داد. منظور مارکس از “هیجدهم برومر لویی بناپارت” کودتای شبه ناپلئونی لویی بناپارت علیه جمهوری دوم فرانسه است.
47. مارکس، همان مأخذ، ص 58.
48. همان مأخذ.
49. همان مأخذ، ص 87.
50. Marx and Engels, ibid, vol. 10, p. 114.
51. ibid, pp. 114-115.
52. ibid, pp. 115-116.
53. بنگرید به: این مقاله.
54. بنگرید به: این مقاله.
55. کارل مارکس، گروندریسه؛ مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، تهران: آگاه، 1363، چ1، ص 182.
56. همان مأخذ، ص 302.
منبع: عبدالله شهبازی ؛ زرسالاران یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران، ج3، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید