.
.

هرچه درعالم دری بسته است مفتاحش تویی.!!!!

هرچه درعالم دری بسته است مفتاحش تویی.!!!!

هرچه درعالم دری
بسته است
مفتاحش تویی...!!!!

_____________________________________

تامل بسیار؛
در این بیت نکته ها هست که باید روزها اندیشید و به آن عمل کرد .

نظرات برای این پست غیر فعال است