دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی

دلتون بسوزه😝 خودم نه زن دارم، نه کادو میخرم،

دلتون بسوزه😝 خودم نه زن دارم، نه کادو میخرم،

دلتون بسوزه😝
خودم نه زن دارم،
نه کادو میخرم،
نه خرید عید،
نه خونه تکونی،
نه سر کار میرم،
فقط میخورم و میخوابم☺️😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید